Rozgraniczenie nieruchomości (inaczej zwane rozgraniczaniem gruntów) polega na ustaleniu przebiegu jej granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych. Jest to ustalenie, jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi określonej nieruchomości.

Mamy dwa przypadki rozgraniczenia, mianowicie:

 • granice danej nieruchomości są niewyznaczone,
 • granice istniejące do tej pory stają się sporne.

Geodezja

Do wyznaczenia granic nieruchomości może dojść w trybie postępowania administracyjnego bądź w postępowaniu sądowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, postępowanie rozgraniczeniowe odbywa się przed organem administracji samorządowej. Administracyjną fazę postępowania o rozgraniczenie otwiera złożenie przez zainteresowanego podania do wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Stroną w postępowaniu w sprawie rozgraniczenia nieruchomości jest każdy, komu przysługują prawa do określonej nieruchomości, m.in.:

 • właściciel nieruchomości,
 • użytkownik wieczysty,
 • posiadacz samoistny,
 • posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca czy też użytkownik).

Składając wniosek należy pamiętać o umieszczeniu poszczególnych danych:

 • swoich danych (imienia, nazwiska, adresu),
 • daty i miejsca, sporządzania wniosku,
 • określenia organu, do którego kierowany jest wniosek,
 • wskazania nieruchomości, w stosunku do których konieczne jest wyznaczenie granic,
 • uzasadnienia wniosku,
 • swojego podpisu.

Ponadto do wniosku konieczne jest załączenie odpisu z księgi wieczystej dla danej nieruchomości oraz wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów dla określonego  numeru działki ewidencyjnej.

Po rozpoczęciu procedury, geodeta wyznaczony w danej sprawie wzywa strony do stawienia się na gruncie i ustala datę przeprowadzenia rozgraniczenia. Po wykonaniu czynności przekazuje on wszelkie dokumenty do organu administracyjnego, który rozstrzyga o rozgraniczeniu. Jeżeli strona jest niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać przekazania sprawy sądowi.

W postępowaniu sądowym o rozgraniczenie przedstawiamy wszelkie dowody, choć największe znaczenie mają dokumenty, zwłaszcza mapy. W sądowym postępowaniu o rozgraniczenie wymagane jest wykazanie tytułu własności nieruchomości. Art 153 Kodeksu cywilnego mówi o dopuszczalności rozgraniczenia w przypadku sporności granicy, sąd oddali wniosek, jeżeli okaże się że granica nie jest sporna. Jeśli jednak jest, dokona rozgraniczenia.

Rozgraniczenie nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *