Zawód geodety to stale popularna profesja. Uprawnienia dotyczące geodetów opisane zostały w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, który w zmienionej wersji obowiązuje od 2013 roku.

Po deregulacji zawodu najważniejszą zmianą była likwidacja obowiązkowego egzaminu na geodetę, którego pozytywny wynik pozwalał uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu geodety. Obecnie warunkiem jest wykształcenie kierunkowe. Geodetą można być mając wykształcenie techniczne średnie (technik geodezji) lub wyższe. Kolejną zmianą jest skrócenie czasu praktyki zawodowej do 2 lat w przypadku wykształcenia średniego i do roku w przypadku studiów I stopnia.

perhapzz/bigstockphoto.com

Pozytywne ukończenie studiów to jeszcze nie wszystko. Należy uzyskać określone uprawnienia zawodowe. Co ważne, wniosek może dotyczyć tylko jednego z uprawnień. Każde kolejne uprawnienie wymaga złożenia nowego wniosku. Jeśli chodzi o zakresy uprawnień, są to:

  • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
  • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
  • geodezyjne pomiary podstawowe;
  • geodezyjna obsługa inwestycji;
  • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
  • redakcja map;
  • fotogrametria i teledetekcja.

Deregulacja obejmuje redakcję map, pomiary podstawowe oraz fotogrametrię i detekcję.

Procedura kwalifikacyjna obejmuje dwa etapy. W pierwszej sprawdzane są dokumenty oraz wniosek. Po ich zaakceptowaniu sprawdzana jest znajomość przepisów z dziedziny geodezji i kartografii. Niezbędne jest też wniesienie opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Całe postępowanie może trwać do 4 miesięcy. Po uzyskaniu uprawień, Główny Geodeta Kraju przekazuje świadectwo uzyskania uprawnień zawodowych oraz dokonuje wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe. Data rejestracji jest datą rozpoczęcia prowadzenia działalności zawodowej.

Każdy geodeta ma w obowiązku wykonywać swoją pracę z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz korzystając z najnowszych programów i technik. Za uchybienia zawodowe grożą poważne konsekwencje – od upomnienia, przez oficjalną naganę do zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu. W skrajnych przepadkach geodeta może stracić wszystkie uprawnienia, a o ich ponownym nadania po upływie minimum 3 lat decyduje Główny Geodeta Kraju na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

 

 

Deregulacja zawodu geodety

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *