GESUT, czyli geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu stanowi zbiór zebranych informacji o projektowanych, znajdujących się już w trakcie budowy, a także istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich przeznaczeniu, usytuowaniu i podstawowych parametrach technicznych oraz o podmiotach, władającymi tymi sieciami.

Tego rodzaju zbiór zapisuje się (na nieelektronicznym nośniku danych) w postaci bazy danych, a dokładnie bazy danych relacyjnie połączonej z mapą numeryczną i zbioru dokumentów, które dotyczą sieci uzbrojenia terenu. GESUT prowadzi się dla obszaru powiatu (zakłada ją oraz prowadzi starosta) i dla obszaru kraju (zakłada ją i prowadzi Główny Geodeta Kraju).

GESUT
fot. faithiecannoise/bigstockphoto.com

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy, a także § 3 ust. 1, 3, 4 rozporządzenia wraz z załącznikami dane z GESUT zawierają lokalizacje przestrzenne obiektów w państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystykę obiektów sieci uzbrojenia terenu. W Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu wyróżnia się:

  • sieci naftowe, wodociągowe, kanalizacyjne, benzynowe, telekomunikacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, niezidentyfikowane, itp.,
  • obiekty takie jak: korytarz przesyłowy, budowla podziemna, słup i maszt, punkt o określonej wysokości, urządzenie techniczne związane z siecią, odbudowę przewodu.

Dane z GESUT tworzone są na bazie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czyli mapy zasadniczej i innych map wielkoskalowych oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a także danych, informacji pozyskanych z rejestrów publicznych czy też od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

Celem tworzenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu jest uzupełnienie treści mapy zasadniczej i bazy danych obiektów topograficznych, możliwość założenia ewidencji branżowych przez podmioty zarządzające sieciami oraz wykorzystanie tych danych do celów inwestycyjnych, realizacyjnych i projektowych.

Dzięki GESUT można:

  • kontrolować jakość zbiorów danych oraz poprawność relacji topologicznych pomiędzy obiektami; dostęp do danych i autoryzację użytkowników systemu,
  • tworzyć, zapisywać, aktualizować zbiory danych,
  • przetwarzać i udostępniać zbiory danych,
  • wykonywać analizy przestrzenne,
  • wyszukiwać, przeglądać i wizualizować kartograficzne zbiory danych,
  • odtwarzać historię każdego obiektu, w szczególności podawać stan danych aktualny dla obiektu we wskazanym czasie,
  • zasilać bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000, w tym również kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu

Podstawę prawną tego uporządkowanego zbioru informacji przestrzennych oraz opisowych o uzbrojeniu terenu, a także podmiotach nim zarządzających jest Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu zakładania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.