Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest jedną z wymaganych czynności, które należy przeprowadzić na zakończenie procesu budowy. Polega na zbieraniu pomiarów geodezyjnych określających przestrzenne rozmieszczenie elementów zagospodarowania działki budowlanej po zakończeniu robót.

W przypadku położenia instalacji podziemnych należy zmierzyć ich umiejscowienie przed zasypaniem wykopu. Celem pomiarów inwentaryzacyjnych jest udokumentowanie wszelkich zmian, jakie zaszły w projekcie, dokonanych podczas procesu budowlanego oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej przy składaniu zgłoszenia o zakończeniu budowy.

Zasady planowania przestrzennego
fot. robnroll/bigstockphoto.com

Dokumentacja taka zazwyczaj składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest operat geodezyjny, czyli cała dokumentacja, która sporządzana była na kolejnych etapach budowy, uwzględniająca również prace przygotowawcze i kontrolę położenia w planie charakterystycznych punktów budynku. Drugim z elementów geodezyjnej dokumentacji powykonawczej jest dokumentacja geodezyjno-kartograficzna. Zawiera ona w sobie dane na temat zmian, jakie należy nanieść po wykonaniu prac na mapę zasadniczą.

Prace związane z wykonywaniem inwentaryzacji powykonawczej może wykonywać jedynie geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Po zakończeniu robót przekazuje on oryginał sporządzonej dokumentacji do odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Przekazane do urzędu dane zostaną wykorzystane do zaktualizowania ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntów i budynków. Kopie zgromadzonych dokumentów oraz mapy zostają przekazane na ręce właściciela terenu, na którym odbywały się pomiary.

Podstawą prawną dla wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państw”.  Określa ono szczegółowe zasady i wytyczne, jakim podlegają pomiary geodezyjne powykonawcze oraz sporządzana na ich podstawie dokumentacja.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *