Badania geotechniczne to roboty terenowe, które nie skutkują negatywnymi zmianami środowiska naturalnego. Są to sondowania statyczne i dynamiczne, małośrednicowe wiercenia geotechniczne, badania presjometrem i dylatometrem, roboty geofizyczne bez użycia materiałów wybuchowych, wykopy badawcze, odkrywki fundamentów, laboratoryjne określanie cech fizycznych, chemicznych i mechanicznych gruntów i wód gruntowych. Zasady badań geotechnicznych, opracowywania ich wyników oraz zawartość dokumentacji, która je zawiera ustala PN–B–02479.

Dokumentacja geotechniczna
fot. wisiel/bigstockphoto.com

Dokumentację geotechniczną tworzy się na podstawie zespołu czynności o charakterze badawczym, których celem jest określenie rodzaju, właściwości, odkształcalności i cech wytrzymałościowych gruntów, ich zmienności, statyczności wykopów i nasypów oraz poziomu wody gruntowej. Ten rodzaj dokumentacji dotyczy przede wszystkim charakterystyki podłoża, na którym powstanie projektowany obiekt. Dokumentacja ta jest jedną ze składowych ustalania warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych. Sporządza się ją na podstawie wszelkich informacji, które uzyskuje się w trakcie prac geologiczno- inżynierskich i geotechnicznych. Można wyróżnić trzy kategorie geotechniczne, a co za tym idzie – trzy rodzaje dokumentacji.

Kategorie geotechniczne:

• I kategoria – w niej są zawarte proste konstrukcje w małych obiektach i przy prostych warunkach gruntowych;

• II kategoria – tu znajdują się fundamenty i konstrukcje, które nie podlegają szczególnemu zagrożeniu, w niezbyt skomplikowanych przypadkach obciążenia i prostych lub złożonych warunkach gruntowych;

• III kategoria – tutaj mamy do czynienia z bardzo dużymi lub rzadko występującymi obiektami, mogą być one wrażliwe na osiadanie, są to również konstrukcje powstające w skomplikowanych warunkach czy obarczone nadzwyczajnym ryzykiem.

Dokumentacja geotechniczna I kategorii obejmuje część opisową, plan sytuacyjny uwzględniający budynki i punkty badań geotechnicznych, profile i przekroje geotechniczne wraz z informacjami o gruntach, ich poziomie oraz, jeśli to konieczne, zestawienia z archiwalnymi badaniami.

Dokumentacja geotechniczna II kategorii powinna zawierać niezbędne dane ilościowe potrzebne do projektowania i składać się z części opisowej i graficznej, które pokazują całościowo wyniki przeprowadzonych badań.

W przypadku dokumentacji geotechnicznej III kategorii sporządza się ją na bazie wszystkich danych zdobytych podczas trwania prac geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych. Wyróżnia się trzy rodzaje tej dokumentacji:

• Pełna dokumentacja geologiczno-inżynierska z geotechnicznymi warunkami posadowienia

• Uproszczona dokumentacja geologiczno – inżynierska z geotechnicznymi warunkami posadowienia

• Dokumentacja geotechniczna, która uzupełnia dokumentacją geologiczno-inżynierską.

Dokumentacja geotechniczna nie podlega przepisom Prawa geologicznego i górniczego oraz związanymi z nimi rozporządzeniami. Regulacji wymaga więc ustalenia kwalifikacji osób, które są uprawnione do ustalania warunków geotechnicznych posadowienia.

Rodzaje dokumentacji geotechnicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *