Zadania geodety w procesie budowy domu
fot. wisiel/bigstockphoto.com

Geodeta jest niezbędnym członkiem ekipy budującej dom i jest obecny w tym procesie od początku do końca. Swoje zadania dokumentuje przez wpisanie ich do dziennika budowy. Jego praca jest konieczna, by powstający dom nadawał się do zamieszkania. Czym zajmuje się geodeta na poszczególnych etapach budowy?

Pierwsze spotkanie z geodetą powinno odbyć się podczas zakupu gruntów pod zabudowę. Kiedy geodeta otrzymuje niezbędne informacje o warunkach zabudowy i zakupie projektu, wykonuje mapę do celów projektowych. Zawiera w niej otoczenie danej działki, jej granice i położenie ewentualnych zabudowań oraz ich przeznaczenie. Po zatwierdzeniu mapy przez wydział geodezyjny, otrzymuje ona klauzulę, że może być użyta w celach projektowych. Często architekci potrzebują skonsultować się z geodetą, by uzyskać odpowiednie informacje do stworzenia projektu domu. Są one niezbędne do tego, by zaplanować zagospodarowanie danej działki, co jest wymagane, by uzyskać pozwolenie na budowę.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektów domu, geodeta z zgodnie z projektem zagospodarowania działki, wytycza budynek. Montuje znaki geodezyjne w gruncie, które oznaczają główne naziemne i podziemne osie budynku, a także stałe punkty wysokościowe, główne punkty domu i zarys przyszłych ław fundamentowych. W dokumentacji powykonawczej nanosi on też na mapę przyłącza energetyczne, gazowe i wodno – kanalizacyjne.

Wszystkie pomiary geodezyjne muszę być dokumentowane w dzienniku budowy. Na końcowym etapie dokonywane są pomiary inwentaryzacyjne, które dokumentują wszystko, co powstało na terenie danej działki podczas wszystkich prac inwestycyjnych. Jest to tzw. geodezja inwentaryzacyjna powykonawcza. Jej zadaniem jest potwierdzenie zgodności finalnego efektu budowy z wytyczeniem geodezyjnym, czyli pierwotnym projektem. Jeśli niezbędne będzie uzyskanie zgody na użytkowanie budynku, trzeba załączyć mapę inwentaryzacyjne do składanych dokumentów. Będzie ona zawierała faktyczne położenie danego domu i pozostałych budynków.

Zadaniem geologa jest ocena, czy dana działka spełnia warunki gruntowe i wodne do zbudowania na tym terenie domu. Na podstawie badań geotechnicznych sporządza on stosowną dokumentację i wydaje opinię. To na ich bazie powstaje dalszy projekt fundamentów. Zdanie geologa ma znaczenie, jeśli chodzi wybranie np. izolacji fundamentowych, a to z kolei jest uwarunkowane m.in. występowaniem na danym obszarze wód gruntowych. Wyniki jego pomiarów decydują też o wyborze najodpowiedniejszej i najbezpieczniej wysokości posadowienia danego obiektu.

Mówi się, że geodeta jest pierwszą osobą, która wchodzi na plac budowy i ostatnią, która z niego schodzi. Współpraca z nim jest nie tylko obligatoryjna, ale jest też ważna, jeśli chodzi o bezpieczeństwo powstającej konstrukcji. Wybierając geodetę, należy sprawdzić jego uprawnienia (np. pieczątkę i numer licencji). Jedynie taka osoba może dokonywać pomiarów i badań, a ich wyniki są akceptowane przez dane ośrodki geodezyjno – kartograficzne.

Zadania geodety w procesie budowy domu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.