Planowanie przestrzenne to procesy, wskutek których decyduje się o kształcie przestrzeni, a dokładnie – sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu danego terenu, regulowane ustawą o planowaniu oraz zagospodarowaniu przestrzennym. Zasady związane z planowaniem przestrzennym wiążą się z ograniczoną przestrzenią naszego kraju, a co za tym idzie – dobrym gospodarowaniem polską ziemią. Usystematyzowane działania pozwalają rozwijać, ulepszać oraz chronić polską przestrzeń, a także zaspokajać potrzeby jej użytkowników, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, państwa. Celem tych działań jest efektywne wykorzystanie przestrzeni, które będą łączyły interesy różnych jej użytkowników i realizowały cele społeczne oraz gospodarcze. Przy planowaniu przestrzennym nie wolno również zapominać o wykorzystaniu i zabezpieczeniu środowiska naturalnego, zabudowanego w taki sposób, aby było możliwe zaspokojenie potrzeby obecnych, a także przyszłych pokoleń.

Zasady planowania przestrzennego
fot. robnroll/bigstockphoto.com

Główne zasady planowania przestrzennego

  1. Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki oraz architektury (ukształtowanie przestrzeni w harmonijną całość).
  2. Tworzenie form ochrony walorów krajobrazowych, czyli form zagospodarowania terenu, które będą pozwalały na zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu w celu zwiększenia szans na przedłużenie oraz zachowanie przy życiu unikatowych gatunków fauny i flory.
  3. Uwzględnianie ochrony środowiska i zasad gospodarowania wodami, ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także zasady zrównoważonego rozwoju.
  4. Stosowanie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.
  5. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz potrzeb osób niepełnosprawnych (np. ochrona przed hałasem komunikacyjnym).
  6. Zasada walorów ekonomicznej przestrzeni, czyli właściwego rozmieszczenia poszczególnych rodzajów budynków oraz właściwego ich usytuowania względem siebie (maksymalne wykorzystanie przestrzeni).
  7. Przestrzeganie prawa własności.
  8. Dostosowanie się do potrzeb obronności, bezpieczeństwa państwa i interesu publicznego, a także w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, przede wszystkim sieci szerokopasmowych.

Zasady planowania przestrzennego określa ustawa z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawarta w Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm. wraz z jej nowelizacją z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1777). Stanowi ona podstawy prawne procesu inwestycyjnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukierunkowuje przeznaczanie danych terenów na określone cele, a także ustala zasady ich zabudowy i zagospodarowania.

Zasady planowania przestrzennego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *