Podstawą prawną kształcenia geodetów na poziomie szkoły średniej są m.in. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r., rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r.

Główne zadania, które do których powinien być przygotowany absolwent technikum geodezyjnego to:

 • wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu oraz zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych;
 • wykonywanie, analiza oraz opracowanie wyników pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;
 • zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych oraz wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
 • zakładanie i aktualizacja baz danych katastru nieruchomości;
 • wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;
 • wykonywanie scaleń i wymiany gruntów;
 • wprowadzanie i aktualizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
www.BillionPhotos.com/bigstockphoto.com
www.BillionPhotos.com/bigstockphoto.com

Program nauczania obejmuje następujące działy:

 1. Geodezja ogólna (300h)
 2. Geodezja inżynieryjna (210h)
 3. Kataster i gospodarka nieruchomościami (150h)
 4. Prawo w geodezji (30h)
 5. Działalność gospodarcza w geodezji (30h)
 6. Język obcy w geodezji (30h)
 7. Prace obliczeniowe i kartograficzne (180h)
 8. Geomatyka (150h)
 9. Dokumentacja astralna (30h)
 10. Rysunek geodezyjny (30h)
 11. Terenowe ćwiczenia geodezyjne (360h)
 12. Praktyki zawodowe

Technicy geodeci są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy, chociaż rozszerzenie wiedzy i poszerzenie kompetencji poprzez studia wyższe sprawia, że ich szanse zatrudnienia wzrastają. Zapotrzebowanie na tego typu specjalistów jest w takich działach gospodarki, jak: obsługa inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowywanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami i rolnictwa oraz górnictwa.

Kształcenie geodetów na poziomie szkoły średniej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *