Samodzielne wykonywanie funkcji w dziedzinie geodezji oraz kartografii przez osoby, które zdobyły uprawienia zawodowe, wiąże się z odpowiedzialnością za wykonywane prace czy też opracowania geodezyjne bądź kartograficzne.

W przypadku, gdy geodeta wykonuje swoje zadania z naruszeniem przepisów prawa, niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i nie dochowując należytej staranności, ponosi on wówczas odpowiedzialność dyscyplinarną.

W takich wypadkach podlega on karze dyscyplinarnej pod postacią:

  • upomnienia,
  • nagany,
  • zawieszenia możliwości wykonywania uprawnień zawodowych geodety na okres od 6 miesięcy do 1 roku,
  • odebrania uprawnień zawodowych.
perhapzz/bigstockphoto.com
perhapzz/bigstockphoto.com

Jeśli od chwili popełnienia szkodliwego czynu minęły 3 lata, nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego. Wyjątkiem jest tu sytuacja, w której szkodliwy czyn nosi znamiona przestępstwa.

Sprawami dyscyplinarnymi zajmują się wojewódzkie komisje dyscyplinarne I instancji, zaś w II instancji orzeka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, która działa przy Głównym Geodecie Kraju. Od orzeczeń Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej można odwołać się do sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego geodety – sądu pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Stronami w prowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym są obwiniony (geodeta) i rzecznik dyscyplinarny. Rzecznik dyscyplinarny jest powoływany i odwoływany z inicjatywy wojewody na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Przy wymierzaniu kary dyscyplinarnej komisja bierze pod uwagę stopień szkodliwości społecznej czynu, stopień winy (np. niedbalstwo), motywy i sposób działania, cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, okoliczności działania bądź zaniechania, właściwości oraz warunki osobiste danego geodety (np. działanie w warunkach dużego stresu, kłopoty domowe). Postępowanie dyscyplinarne może zostać wszczęte niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności danego geodety za ten sam czyn.

Odpowiedzialność dyscyplinarna geodety

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *