Pomiary grawimetryczne
fot. volmiller/bigstockphoto.com

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje zmiany w standardach geodezyjnych. Pół roku po wprowadzeniu obecnych przepisów rozporządzenie ma zostać znowelizowane. Jakie zapisy znajdą się w nowelizacji?

Zatwierdzanie bez podpisu zaufanego

Jedną z kluczowych zmian przewidzianych w nowelizacji jest rezygnacja z możliwości zatwierdzania operatów elektronicznych oraz map do celów prawnych i projektowych przy użyciu podpisu zaufanego. Jeśli przepisy wejdą w życie, będzie to można robić tylko podpisem osobistym oraz kwalifikowanym, zgodnie z rozporządzeniem z 22 sierpnia 2020 roku. W uzasadnieniu projektu nowelizacji ministerstwo wyjaśnia, że te dwa ostanie podpisy dają możliwość zintegrowania z plikiem PDF oraz dużo sprawniejszej weryfikacji dokumentów.

Co ważne, zgodnie z proponowanym przepisem przejściowym, operaty podpisane przy pomocy profilu zaufanego i przekazane do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przed wejściem w życie zmian będą ważne.

Duże ułatwienie dla inwestycji liniowych

Resort chce też zmienić par. 31 rozporządzenia, który wcześniej często był krytykowany. Efektem zmiany będzie wyłączenie obiektów liniowych z grupy obiektów budowlanych, przy których umieszczeniu w odległości nie większej niż 3 m od granicy działki ewidencyjnej konieczne jest wykonanie pomiaru punktów granicznych przy sporządzaniu mapy do celów projektowych. Dotyczy to sytuacji, w których w zasobie nie ma danych określających punkty graniczne z właściwą dokładnością przewidzianą dla szczegółów terenowych dotyczących I grupy.

Taka zmiana ma ułatwić tworzenie map do celów projektowych przy inwestycjach liniowych przez skrócenie czasu ich opracowywania i obniżenie kosztów. Resort przyznaje, że wprowadza zmianę par. 31 pod wpływem głosów płynących od inżynierów oraz projektantów, które wskazują, że dotychczasowe brzmienie przepisu utrudnia realizację inwestycji infrastrukturalnych.

Zmiana w operacie technicznym

Nowelizacja rozporządzenia doprecyzowuje także kwestię składu operatu technicznego. Chodzi o załączanie do niego porównania z terenem, a także szkiców polowych. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów będzie to konieczne, jeżeli wykonany zostanie pomiar, a nie jak dotąd jeżeli samo porównanie i szkice zostały wykonane.

Ponadto wraz z nowelizacją wprowadzona zostanie także redakcyjna zmiana przepisu wyłączającego stosowanie w niektórych przypadkach par. 40 ust. 1, mówiącego o zakazie modyfikacji współrzędnych punktów granicznych pozyskanych z zasobu. Obecny zapis mówi, że nie stosuje się go, jeśli zmiana współrzędnych punktów granicznych wynika ze zmiany układu odniesień przestrzennych. Po zmianie, w treści znajdzie się informacja, że chodzi o dostosowanie danych z zasobu do układu współrzędnych płaskich prostokątnych.

Resort przekazał projekt nowelizacji rozporządzenia do konsultacji organizacjom geodezyjnym, dając im 10 dni na zajęcie stanowiska. Jeśli nowe przepisy zostaną przyjęte, to wejdą w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia.

Nowelizacja rozporządzenia o nowych standardach geodezyjnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *