Zgodnie z art. 2 pkt. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego pracę geodezyjną definiuje się jako: „projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizację baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie”.

Mogą one być prowadzone przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również inne podmioty działające zgodnie z przepisami prawa, mogą więc to być osoby fizyczne, spółki handlowe, przedsiębiorstwa państwowe czy też spółdzielnie.

Geodezja
fot. bigstockphoto.com

Według postanowień i na mocy art. 46 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. Nr 173, poz. 1807), aby prowadzić działalność w zakresie geodezji i kartografii niewymagane jest specjalne zezwolenie czy koncesja. Przedsiębiorca może jednak podjąć działalność dopiero uzyskaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przed przystąpieniem do prac geodezyjnych wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia ich do ściśle wyznaczonych organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Po ich zakończeniu musi przekazać powstałe w trakcie materiały albo zebrane w tym czasie informacje do państwowego zasobu geodezyjnego. Reguluje to art. 12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027).

Jeśli chodzi o Polską Klasyfikacje Działalności, której podstawą prawną jest: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) szczegółową rozpiskę dotyczącą działalności geodezyjnej znajdziemy w Dziale 71, który dotyczy działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz badań i analiz technicznych – w grupie „Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Obejmuje ono:

  • wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,
  • wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:

o wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,

o wykonywanie pomiarów hydrologicznych,

o opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.

Aby samodzielnie wykonywać funkcje związane z geodezją należy posiadać uprawnienia zawodowe. Aby móc prowadzić w tym kierunku działalność gospodarczą niezbędny jest wpis do ewidencji gospodarczej, rejestracja w urzędzie statystycznym, aby uzyskać REGON i rejestracja w urzędzie skarbowym.

Za samodzielne funkcje w tym obszarze uznaje się:

  • kierowanie pracami, które należy zgłosić do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sprawowanie nad nimi nadzoru,
  • bycie rzeczoznawczą lub inspektorem,
  • wykonywanie czynności technicznych lub administracyjnych w tym obszarze, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Rodzaje działalności geodezyjnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *