Chinnapong/bigstockphoto.com

Podczas zakładania księgi wieczystej bądź sporządzania notarialnej umowy sprzedaży działki niezbędny będzie wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Jak go uzyskać?

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów będzie niezbędny m.in. podczas zakładania księgi wieczystej czy zawierania notarialnej umowy sprzedaży działki. Osobami uprawnionymi do uzyskania tego dokumentu są właściciel działki oraz osoba posiadająca prawo zarządzania nieruchomością bądź osoba lub przedsiębiorstwo mające powody posiadania takiego wypisy wynikające z przepisów prawnych.

Jak otrzymać wypis i wyrys

Aby otrzymać wypis i wyrys z ewidencji gruntów, osoba uprawniona powinna udać się do starostwa powiatowego właściwego dla lokalizacji działki, a w przypadku działki zlokalizowanej na terenie dużego miasta na prawach powiatu do urzędu miejskiego i złożyć odpowiedni wniosek w wydziale zajmującym się geodezją i katastrem.

Wniosek powinien być złożony na specjalnym formularzu dostępnym w wydziale geodezji, a najczęściej również na stronie internetowej danego urzędu. Wniosek można wypełnić i przesłać również przez internet, korzystając z ePUAP (elektronicznej skrzynki podawczej), jednak aby to zrobić należy mieć stworzony profil zaufany (eGo).

We wniosku o wypis należy wpisać m.in. numer ewidencyjny działki. Można go znaleźć w księdze wieczystej danej nieruchomości (jeśli jest założona) lub w umowie kupna sporządzonej notarialnie. W przypadku, gdy nie ma założonej księgi wieczystej oraz nie dysponujemy umową notarialną, informację o numerze działki można uzyskać w wydziale geodezji danego urzędu.

Aby otrzymać wypis i wyrys, należy również przedłożyć uzasadnienie interesu prawnego, do czego ma służyć dany wypis i wyrys (np. na potrzeby sprawy w sądzie, w celu założenia księgi wieczystej czy aktu notarialnego sprzedaży działki).

W przypadku osób innych niż właściciel (lub współwłaściciel) nieruchomości objętej wnioskiem oraz innych osób upoważnionych z przepisów prawa istotne jest również uwiarygodnienie danego uzasadnienia poprzez dołączenie niezbędnych dokumentów, np. o trwającym postępowaniu sądowym.

Istnieje możliwość złożenia wniosku przez pełnomocnika. Wówczas musi on dołączyć pisemne potwierdzenie wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo. W przypadku osób umocowanych do podejmowania decyzji w imieniu podmiotu gospodarczego należy również dołączyć pisemne pełnomocnictwa, np. w przypadku prokurenta wydruk KRS (oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa).

Opłaty

Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów jest odpłatne. Aby go uzyskać, należy uiścić w kasie urzędu bądź przelewem na konto odpowiednio: 140 zł w przypadku elektronicznej wersji wypisu i wyrysu lub 150 zł za wydruk wypisu i wyrysu. Są to stawki obejmujące działki jedynie w granicach jednego obrębu ewidencyjnego.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *