A gavel on an open civil law code

Wobec niezaliczenia geodezji i kartografii jako samodzielnej dyscypliny naukowej przez MSWiA swój sprzeciw wyraziło Stowarzyszenie Geodetów Polskich i trzy ministerstwa.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich odniosło się oficjalnie do projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych z 31 lipca 2018 i wyraziło swój sprzeciw wobec faktu, że wśród samodzielnych dyscyplin naukowych nie znalazła się „geodezja i kartografia” ani „geodezja i inżynieria geoprzestrzenna”. Wbrew postulatom została ona przyporządkowana do dyscypliny inżynieria lądowa w dziedzinie nauk inżynieryjnych i technicznych. W obronie geodezji jako dyscypliny naukowej stanęły również trzy resorty: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przedstawiciele SGP zaznaczają spójność stanowiska Stowarzyszenia ze stanowiskiem szeroko pojętego środowiska skupionego wokół branży geodezyjnej, które jednogłośnie uważa, że uwzględnienie geodezji jest w nowej klasyfikacji niezbędne.

Za i przeciw

Według SGP utrzymanie geodezji i kartografii jako dyscypliny naukowej jest niezwykle istotne w celu prowadzenia badań w tym zakresie tematycznym. W celu realizacji zadań publicznych, będących jedną ze składowych funkcjonowania państwa, niezbędne są bowiem zasoby informacyjne, wiedza, baza obiektów topograficznych, narzędzia stosowane w dziedzinie geodezji czy kataster nieruchomości. Są one koordynatem niezbędnym do realizacji zadań dotyczących m.in. planowania i zarządzania przestrzennego, katastru nieruchomości, środowiska, inwestycji w infrastrukturę, czy wszelakich badań statystycznych.

Według Ministerstwa Cyfryzacji brak samodzielnej dyscypliny obejmującej dotychczasową tematykę geodezji i kartografii może się przyczynić do rozproszenia naukowców i ich badań.  Przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju mają obawy dotyczące możliwości kontynuowania badań naukowych i prac rozwojowych oraz dalszego utrzymania wysokiego poziomu nauczania w tej dziedzinie. Ponadto zasoby geoinformacyjne są istotne dla wielu inwestycji, w tym realizowanych przez administrację publiczną oraz obywateli.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uważa, że dotychczasowa dyscyplina naukowa obejmująca sprawy z zakresu geodezji jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarki w wielu jej obszarach, a także rozwoju narodowej gospodarki w wielu innych, pośrednio powiązanych obszarach.

Na swoją obronę MNiSW ma kilka argumentów. Uważa, że inny podział dziedzin i dyscyplin naukowych nie zlikwiduje jakiegokolwiek obszaru badań naukowych i nie jest przeszkodą do tworzenia konkretnych kierunków studiów, nawet o zakresie związanym z różnymi dyscyplinami naukowymi. Ponadto konsolidacja dyscyplin nie wpłynie negatywnie na rozwój badań naukowych w danym zakresie, a uczestnictwo geodetów w wymianie myśli w nowych dziedzinach przyczyni się do rozwoju interdyscyplinarnego obszaru badawczego.

Geodezja nieuwzględniona jako dyscyplina naukowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.