Rodzaje dokumentacji geotechnicznej

Rodzaje dokumentacji geotechnicznej

Badania geotechniczne to roboty terenowe, które nie skutkują negatywnymi zmianami środowiska naturalnego. Są to sondowania statyczne i dynamiczne, małośrednicowe wiercenia geotechniczne, badania presjometrem i dylatometrem, roboty geofizyczne bez użycia materiałów wybuchowych, wykopy badawcze, odkrywki fundamentów, laboratoryjne określanie cech fizycznych, chemicznych