Geodezja jest praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu geometrii w opisie powierzchni ziemi i Ziemi jako planety. Określa wielkość i kształt Ziemi, a także wzajemne położenie punków na jej powierzchni. Zajmuje się pomiarami terenu całej planety lub jej części. Geodezja niższa (szczegółowa) obejmuje pomiary o promieniu do 15,6 km, a geodezja wyższa zajmuje się pomiarami na dużych przestrzeniach, o powierzchni ponad 750 kilometrów kwadratowych z uwzględnieniem kulistego kształtu Ziemi.

Podstawowym zadaniem geodetów jest przedstawienie sytuacji mierzonego terenu na mapie. Rezultatem prac geodezyjnych są różnego rodzaju mapy i dokumenty prawne. Głównymi rodzajami pomiarów geodezyjnych są pomiary sytuacyjno-wysokościowe, wykonywane tradycyjnymi metodami oraz przy użyciu odbiorników systemu nawigacji satelitarnej (GPS i inne).

geodeci

Wraz z postępem technologicznym i coraz nowszymi technikami pomiaru wzrasta znaczenie tej dyscypliny w racjonalnym kreowaniu struktur przestrzennych.

Oprócz określenia kształtu i wielkości Ziemi jako planety, do głównych zadań geodezji należy:

 1. przedstawienie rozmieszczenia obiektów (naturalnych i sztucznych) znajdujących się na powierzchni ziemi;
 2. opis rzeźby terenu;
 3. opis podziemnego uzbrojenia terenu (kanalizacja, wodociągi, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, gaz);
 4. opis bogactw mineralnych i wyrobisk górniczych;
 5. kataster nieruchomości (rejestr o gruntach i budynkach);
 6. geodezyjna realizacja projektów budowlanych oraz geodezyjny nadzór nad nimi;
 7. scalenia i wymiana gruntów;
 8. pomiar elementów środowiska naturalnego i planowanie zagospodarowania przestrzeni.

 

Pracę geodetów reguluje szereg dyrektyw, ustaw i rozporządzeń. Organem sprawującym nadzór nad całością prac geodezyjnych i kartograficznych w kraju jest Główny Geodeta Kraju, działający przy wsparciu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Uprawnienia w zakresie geodezji nadaje, odbiera lub czasowo wstrzymuje Główny Geodeta Kraju.

Na szczeblu województwa działa Wojewódzki Inspektor Geodezji i Kartografii oraz Geodeta Województwa.

 

Istnieje siedem stopni uprawnień geodezyjnych, dających prawo do samodzielnej pracy:

 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 3. geodezyjne pomiary podstawowe;
 4. geodezyjna obsługa inwestycji;
 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
 6. redakcja map;
 7. fotogrametria i teledetekcja.

 

Aktem regulującym proces ich nadawania jest ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne. W związku z deregulacją tej ustawy od 23 sierpnia 2013 roku obowiązują nowe wymagania, które muszą spełnić osoby wykonujące zawód geodety. Zmiany dotyczą trzech stopni uprawnień 3,6, 7 – deregulacja zniosła obowiązek zdawania egzaminu. Ponadto również dla pozostałych kategorii zmieniono wymagany okres praktyki zawodowej, niezbędnej do przystąpienia do egzaminu.

Czym zajmuje się geodezja?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *