Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) wykonuje zadania pod kierownictwem Głównego Geodety Kraju w zakresie geodezji i kartografii na terytorium całego państwa. Siedziba urzędu znajduje się w Warszawie.geodeta

Główny Urząd Geodezji i Kartografii powstał w 1945 roku jako Główny Urząd Pomiarów Kraju. Po wielu zmianach funkcji, przynależności do resortów i po rozwiązaniu go w 1987 roku, został przywrócony w 1997 roku i od kilku lat podlega Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji. Urząd składa się z sześciu departamentów i trzech biur. Koszty działalności pokrywa budżet państwa. Roczne wydatki wynoszą około 40 milionów złotych. Przy urzędzie działa dodatkowo Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

GUGiK odpowiada za realizację następujących zadań:

 • kontrola realizacji polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
 • organ wyższy w stosunku do pracy wojewódzkich inspektorów geodezyjnych i kartograficznych;
 • prowadzenie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • dysponowanie środkami Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
 • współpraca ze specjalistycznymi organizacjami zagranicznymi w dziedzinach geodezji i kartografii, urzędami i organami władz innych krajów świata;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych dla opracowania standardów organizacyjnych i technicznych;
 • zakładanie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 • prowadzenie krajowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych;
 • wprowadzanie nowoczesnych metod pracy w dziedzinach geodezji i kartografii;
 • nadawanie uprawnień zawodowych osobom wykonującym zawód geodety/kartografa, aktualizacja ich rejestru;
 • współpraca z samorządami i organizacjami zrzeszającymi geodetów i kartografów;
 • realizacja polityki obronnej kraju, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji tajnych w dziedzinie geodezji kartografii;
 • wyznaczanie danych do ogólnopolskiej taksacji nieruchomości;
 • prowadzenie spraw dotyczących nazw geograficznych w kraju;
 • uzgadnianie przebiegu nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • od roku 2005 prowadzenie projektu GEOPORTAL.GOV.PL, który jest źródłem aktualnych danych geoprzestrzennych dla potencjalnych inwestorów;
 • kontakty z Komisją Europejską.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *