9 września br. weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju i technologii dotyczące wyceny nieruchomości (DzU 2023 r. poz. 1832). Zgodnie z zapowiedziami ma ono ujednolicić praktyki dokonywania wycen nieruchomości oraz pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości usług oferowanych przez rzeczoznawców majątkowych.

Przygotowanie nowego aktu zostało podyktowanie ustawą z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. W nowelizacji tej zmieniono m.in. organ upoważniony do wydawania rozporządzenia, a mianowicie z Rady Ministrów na ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Autorzy nowego aktu zwracają również uwagę na fakt, iż poprzednie regulacje w obszarze metodyki wyceny nieruchomości nie uległy gruntownej weryfikacji przez niemal ostatnie 19 lat. W związku z tym szersza weryfikacja rozporządzenia była jak najbardziej konieczna, tak aby procedury wyceny dostosować do obecnie panujących realiów rynkowych. Już wcześniej potrzebę takich zmian sygnalizowało środowisko zawodowe rzeczoznawców majątkowych.

W zidentyfikowaniu obszarów wymagających uregulowania czy też doprecyzowania, budzących rozbieżności interpretacyjne, a przez to trudności w stosowaniu w praktyce, pomógł zbiór działań. Po pierwsze przeprowadzono gruntowną analizę przepisów rozporządzenia z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Następnie dokonano przeglądu aktualnego orzecznictwa i doktryny, a następnie skonsultowano się ze środowiskiem zawodowym rzeczoznawców majątkowych.

Nowe rozwiązania

Wszystkie te działania umożliwiły w nowym rozporządzeniu umieszczenie nie tylko norm prawnych przeniesionych ze starego aktu, ale przede wszystkim nowych rozwiązań bądź zaktualizowanych dotychczasowych procedur. Ponadto usystematyzowano i przeredagowano pewne zagadnienia dla poprawy ich czytelności.

Wśród nowych rozwiązań znalazło się, m.in. uszczegółowienie procedur wyceny w podejściu porównawczym. Sprecyzowano także procedury określania wartości nieruchomości rolnych i leśnych. Doprecyzowano też regulacje dotyczące treści operatu szacunkowego i sposobu podpisywania dokumentu przez rzeczoznawców majątkowych. Ponadto uelastyczniono procedury wyceny nieruchomości stanowiących przedmiot prawa użytkowania wieczystego poprzez dopuszczenie, poza podejściem porównawczym, również innego sposobu wyceny w szczególnych przypadkach.

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości weszło w życie 9 września br., po tym jak dzień wcześniej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Nowe zasady wyceny nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *