Mapa do celów projektowych stanowi kopię aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, która została przyjęta do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Projektant lub architekt może w niej wyrysować np. plan zagospodarowania terenu bądź inne obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę, jak również projektowany budynek czy sieci uzbrojenia.

Jej treść powinna zawierać:

  • elementy stanowiące treść mapy zasadniczej (wraz z granicami władania nieruchomości),
  • położenie zieleni wysokiej i wskazanie pomników przyrody,
  • ukształtowanie terenu,
  • geodezyjnie opracowane linie rozgraniczające tereny o różnorodnym przeznaczeniu, osie ulic, linie zabudowy, jeśli zostały ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • położenie sieci uzbrojenia terenu łącznie z charakteryzującymi ją rzędnymi wysokościowymi,
  • usytuowanie innych obiektów w oparciu o art. 20 ustawy Prawo Budowlane przez projektanta.

Należy nadmienić, że mapa do celów projektowych powinna obejmować teren otaczający obszar inwestycji w pasie co najmniej 30 m. Jeśli została ustalona strefa ochronna, mapa do celów projektowych powinna obejmować również teren tej strefy.

mapy projektowe

W sytuacji projektu sieci uzbrojenia terenu, na podstawie § 9 pkt. 4 Rozporządzenia MRRiB z dnia 2 kwietnia 2001 r., mapa do celów projektowych powinna zawierać także przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jak również położenie znaków kartograficznych, geodezyjnych oraz magnetycznych.

Aktualizacja mapy do celów projektowych przebiega m.in. w oparciu o wywiad terenowy, pomiar elementów, które dotychczas nie znalazły się na mapie, a także wykazanie projektowych obiektów, – uzgodnionych w ramach ZUD.

Mapa do celów projektowych stanowi jeden z pierwszych dokumentów, jakie są niezbędne przy rozpoczęciu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę domu. W tym wypadku mapa do celów projektowych staje się w dalszej kolejności częścią składową projektu budowlanego. Ponadto omawiane mapy znajdują także swoje zastosowanie przy np. projektowaniu zjazdów z dróg na posesję oraz przepustów. Można je również wykorzystać podczas prac związanych z projektowaniem zagospodarowania działki.

Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych obowiązują procedury zdeterminowane określonymi sytuacjami. Są one regulowane przez Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r Nr 263 poz. 1572).

Na podstawie w/w aktu prawnego wyróżnia się:

  • mapy do celów projektowych bez ustalenia granic – mogą one służyć do projektowania budynków, które się znajdują w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki,
  • mapy do celów projektowych z ustaleniem granic, te z kolei mogą zostać wykorzystane do projektowania budynków znajdujących się w odległości ponad 4 metry od granicy działki.
Mapa do celów projektowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *