Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi zbiór norm regulujących zagadnienia dotyczące geodezji i kartografii. Kluczowym aktem prawnym regulującym spektrum działań w tym zakresie jest ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

5 czerwca 2014 wprowadzono zmianę ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ostatnia zmiana związana z prawem geodezyjnym i kartograficznym weszła w życie 12 lipca 2014 roku. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy:

 • krajowego systemu informacji o terenie;
 • organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;
 • ewidencji gruntów i budynków;
 • zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
 • gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 • prac geologicznych;
 • rozgraniczania nieruchomości;
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci;
 • państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

W oparciu o art. 3 omawianej ustawy osnowy geodezyjne stanowią postawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Opracowywane są w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Kluczowe zapisy ustawy regulują charakterystykę baz danych, które obejmują zbiory danych przestrzennych, infrastruktury informacji przestrzennej. Zakłada się je i prowadzi dla obszaru całego kraju w systemie teleinformatycznym.

W ramach Służby Geodezyjnej i Kartograficznej głównym organem administracji rządowej jest Główny Geodeta Kraju. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku zawiera ścisłe wytyczne do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a także kluczowe zadania Głównego Geodety Kraju. Ponadto ustawa określa, kto wykonuje prace geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z nimi wykonują je podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne jednostki organizacyjne, które zostały utworzone w granicach prawa.

Dodatkowo art. 20 opisywanej ustawy określa ewidencję gruntów i budynków. Z kolei art. 29 dotyczy rozgraniczenia nieruchomości. Zgodnie z jego zapisem „rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów”.

Rozdział 8 ustawy został poświęcony uprawnieniom zawodowym do wykonywania funkcji w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego Art. 43 poświęcony jest zakresom uprawnień, jakie są nadawane w ramach omawianego prawa. Pozostałe artykuły regulują kwestie stosowanego doświadczenia i wymaganych kwalifikacji do ubiegania się o określone uprawnienia.

Prawo geodezyjne i kartograficzne określa zadania gminy w zakresie ewidencji. Zgodnie z zapisami ustawy gmina ustala numery porządkowe oraz prowadzi i zakłada ewidencję miejscowości, ulic oraz adresów. Ponadto umieszcza i utrzymuje w należytym stanie tabliczki z nazwami ulic, placów na obszarze gminy.

O czym mówi prawo geodezyjne i kartograficzne?

Komentarz do “O czym mówi prawo geodezyjne i kartograficzne?

 • 28 lutego 2016 z 18:18
  Permalink

  To streszczenie ustawy ratuje oszczędziło mi kilku godzin pracy,
  Dziękuję

  Powtórz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *