A gavel on an open civil law code

Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych. W ustawie znalazły się m.in. zapisy o konieczności zaprezentowania zgodności obliczonej wartości robót budowlanych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kosztu pracy, a sama ustawa ma zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień publicznych.

Za uchwaleniem nowej ustawy było 256 posłów, wobec 142 przeciw i 17 wstrzymujących się od głosu. Posłowie uchwalili także ustawę wprowadzającą nowe Prawo zamówień publicznych. Za jej uchwaleniem głosowało 256 posłów, 142 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu.

Nowe prawo zamówień publicznych ma zagwarantować lepszą dbałość o interesy podwykonawców i obniżenie opłat sądowych od skarg. Ważnym elementem nowych przepisów jest również udoskonalenie procedury udzielania zamówień publicznych. Dotyczy ono w szczególności postępowań poniżej unijnych progów. W nowelizacji zadbano również o kwestie związane z procedurami w ramach partnerstw innowacyjnych.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, opracowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, ma się przyczynić do zwiększenia konkurencyjności na rynku zamówień publicznych i znacznie poprawić dostęp do zamówień małych i średnich przedsiębiorstw. Ustawa pozwoli również na lepsze zarządzanie całym procesem zakupowym, na zwiększenie wagi współpracy wykonawcy i zamawiającego, wpłynie również na usprawnienie wszelkich systemów odwoławczych i system kontroli. Przyczyni się również do lepszej identyfikacji zamówień strategicznych i zamówień o charakterze innowacyjnym.

Według autorów ustawy nowe Prawo zamówień publicznych pomoże także uszczegółowić zasady współdziałania w ramach prowadzenia katalogu klauzul zakazanych, dotyczących treści umowy. Istotne miejsce zajmują również dość istotne kwestie dotyczące finansów, jakimi są nowe reguły waloryzacji wynagrodzenia oraz obowiązek wypłacania zaliczek bądź płatności częściowych w umowach zawartych na czas powyżej 12 miesięcy.

W nowej ustawie skupiono się także na opracowaniu szczegółowych zasad związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w sytuacjach, gdy wartość zabezpieczenia jest ustalana w stosunku procentowym do ceny całkowitej zawartej w złożonej ofercie lub stosowania maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z zawartej umowy, jeśli w ofercie zostały podane ceny jednostkowe. Określono w niej, że maksymalnej zabezpieczenie umowy można ustalić jedynie do wartości, która nie przekracza 5 proc. ceny całkowitej zaproponowanej w ofercie.

Co więcej, aby uprościć przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w ustawie wprowadzono zasadę fakultatywności wadium. Ma ona dotyczyć wszystkich postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy. Dzięki ustawie usprawniony został również mechanizm postępowań odwoławczych, wprowadzono narzędzie mediacji i innych polubownych rozwiązań służących do rozwiązywania sporów. Zadbano również o ograniczenie formalności w postępowaniach niekonkurencyjnych (np. w trybie z wolnej ręki), uszczegółowiono również zasady dotyczące trybów negocjacyjnych.

Według resortu przedsiębiorczości i technologii nowa ustawa przyczyni się do lepszej dbałości o interesy podwykonawców. Ponadto zmniejszenie wysokości opłat sądowych od skarg w drugiej instancji pozwoli wielu małym i średnim przedsiębiorstwom na skorzystanie ze skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Nowe prawo zamówień publicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *