A gavel on an open civil law code

W ramach dyskusji o projekcie nowelizacji Pgik (Prawa geodezyjnego i kartograficznego) głos zabrały dwie kluczowe instytucje – Polskie Towarzystwo Geodezyjne oraz Ogólnopolski Związek Zawodowych Geodetów. Wydały opinie o wydźwięku negatywnym.

Opinia OZZG

W ocenie członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowych Geodetów, nowelizacja nie rozwiązuje problemów mniejszych firm geodezyjnych. Zdaniem OZZG nowelizacja sprawi, że duże przedsiębiorstwa wykonujące m.in. modernizacje EGiB znajdą się na uprzywilejowanej pozycji z racji zniesienia obowiązku uiszczania opłat za materiały PZGiK, weryfikacji zbiorów danych oraz zgłaszania prac geodezyjnych. Związek uważa, że pogłębi to jedynie różnice między małymi i średnimi firmami geodezyjnymi, a potentatami na rynku geodezyjnym.

OZZG wyraził również sceptyczną opinię odnośnie propozycji wprowadzenia sztywnych terminów weryfikacji prac geodezyjnych. Związek zaproponował, żeby tego typu weryfikacja odbywała się tylko raz, obejmując jedynie analizę spójności danych i kompletności przekazywanych wyników oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. W przeciwnym wypadku środowisko geodezyjne naraża się na sytuację, w której znaczna liczba opinii weryfikacyjnych będzie negatywna, co sprawi, że nawet po usunięciu nieprawidłowości przez wykonawcę, operat będzie zmuszony czekać do kolejnego ustawowego terminu.

Z drugiej strony związek pozytywnie odniósł się do rezygnacji z decyzji o konieczności aktualizacji informacji przetrzymywanych w EGiB. Co więcej, OZZG uważa, że rezygnacja z obowiązku zgłoszenia wszelkich prac geodezyjnych powinna dotyczyć pełnego spektrum prac, a nie jedynie tyczenia sieci uzbrojenia terenu, czy tyczenia budynków.

Opinia PTG

Również Polskie Towarzystwo Geodezyjne uważa, iż nowelizacja nie pomoże w rozwiązaniu w żadnego z istotnych problemów. Według PTG nowelizacja nie prowadzi do wyeliminowania procedur, które nie funkcjonują poprawnie w praktyce, utrwalając jednocześnie niezdrowe stosunki między wykonawcami prac i organami administracji. PTG proponuje, aby z nowelizacji wykreślić przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz skreślić przepisy o instytucji zgłaszania prac, urzędowego klauzulowania dokumentacji dla zamawiającego i weryfikacji materiałów przekazywanych do zasobu. Według PTG powinno się to przełożyć na oszczędności finansowe, skrócenie procedur i poprawę funkcjonowania poszczególnych podmiotów.

PTG wyraziło również negatywną opinię o opłatach ryczałtowych – z ich analizy wynika, iż podwyżka opłat dla asortymentu prac nie wymagających uwierzytelnienia dokumentacji wynosi ponad 300 proc. w odniesieniu do cen obecnych. Zgadza się to z proponowaną stawką minimalną w wysokości 100 zł, która obecnie dla znacznej liczby prac wynosi zaledwie 30 zł. W opinii towarzystwa kompromis polegający na zaakceptowaniu tych opłat jest możliwy. Towarzystwo stawia w tej sytuacji jeden warunek – konieczność akceptacji postulatów dotyczących wykreślenia części procedur wymienionych w opinii PTG.

Opinie geodetów o projekcie nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *