Grupa działająca przy Głównym Urzędzie Miar zaproponowała wprowadzenie nadzoru metrologicznego urządzeń geodezyjnych. Autorzy pomysłu podkreślają, że konieczne jest uporządkowanie kwestii użytkowania takich przyrządów.


Grupa Robocza WG6 ds. pomiarów przestrzennych, geodezyjnych, geofizycznych i zastosowań technik satelitarnych stworzyła raport, w którym podkreśla znaczenie kwestii wiarygodności i bezpieczeństwa pomiarów. Zaznacza również, że istotne jest gromadzenie informacji geodezyjnych, które mogą okazać się przydatne m. in. w procesach sądowych obejmujących sprawy podatkowe. Jak wskazano w raporcie, „Postulatem środowiska geodezyjnego jest uporządkowanie prawa związanego z użytkowaniem przyrządów geodezyjnych. Zaniedbanie działań legislacyjnych może skutkować problemami z wiarygodnością danych gromadzonych w zasobach geodezyjnych oraz wymiernymi stratami mierzonymi w skali państwa”.

Autorzy jako przykład prac, ich zdaniem wymagający nadzoru metrologicznego, podają zakładanie podstawowej osnowy geodezyjnej. „Wielokrotnie osnowy realizacyjne wymagają bardzo dużej dokładności, i tym samym kontroli metrologicznej. W tym wypadku nadzór metrologiczny powinien być wpisany do prawa budowlanego lub innych wg właściwości” – brzmi propozycja w raporcie. Obecnie czynność ta wykonywana jest wyłącznie za pomocą odbiorników GNSS, w którym parametry anteny muszą być wyznaczone razem z innymi danymi technicznymi. Informacje o nich podawane są przez producenta i nie są weryfikowane przez żaden organ państwowy. W raporcie podkreślono, że nadzór meteorologiczny powinien dotyczyć wszystkich przyrządów, jednak szczególnie tych, które używane są na terenach silnie zurbanizowanych oraz przy dużych inwestycjach kolejowych i drogowych. W tych przypadkach błędy w pomiarach mogą być bowiem bardzo kosztowne, a ich usunięcie czasochłonne. Nadzór powinien objąć również urządzenia pomiarowe, które stosuje się przy inwestycjach o charakterze społecznym, mających wpływ na bezpieczeństwo, a także przy sporządzaniu ekspertyz na potrzeby opinii prawnych.

Autorzy projektu zmian zaproponowali konkretne rozwiązania, które miałyby służyć nadzorowi metrologicznemu. Należą do nich certyfikacja, wzorcowanie, zatwierdzenie typu, legalizacja. Pierwsze dwie czynności byłyby objęte ścieżką nadzoru A, kolejne dwie ścieżką nadzoru B.

W urządzeniach geodezyjnych kontroli podlegałyby m. in.:

  • średnie błędy pomiaru kątów poziomych i pionowych,
  • łaty niwelacyjne – w zakresie wartości przeciętnego rozstawu kresek podziału,
  • niepewność pomiaru bezlustrowego.

W raporcie wymieniono jednostki, które byłyby w stanie dokonywać takich badań i pomiarów, ponieważ nie jest możliwe, aby były one przeprowadzane w jednym miejscu. Wymieniono tu: Instytut Geodezji i Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Instytut Łączności.

Czy i kiedy zmiany wejdą w życie? Jak czytamy w podsumowaniu raportu „Materiały przygotowane przez Grupę Roboczą WG6 (…) dają szansę osiągnąć zdolność legislacyjną w ciągu sześciu miesięcy i zostać skierowane do RCL”.

Urządzenia geodezyjne – czy nadzór metrologiczny będzie obowiązkowy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *