Geodezja jest praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu geometrii w opisie powierzchni ziemi i Ziemi jako planety. Określa wielkość i kształt Ziemi, a także wzajemne położenie punków na jej powierzchni. Zajmuje się pomiarami terenu całej planety lub jej części. Geodezja niższa (szczegółowa) obejmuje pomiary o promieniu do 15,6 km, a geodezja wyższa zajmuje się pomiarami na dużych przestrzeniach, o powierzchni ponad 750 kilometrów kwadratowych z uwzględnieniem kulistego kształtu Ziemi.

Podstawowym zadaniem geodetów jest przedstawienie sytuacji mierzonego terenu na mapie. Rezultatem prac geodezyjnych są różnego rodzaju mapy i dokumenty prawne. Głównymi rodzajami pomiarów geodezyjnych są pomiary sytuacyjno-wysokościowe, wykonywane tradycyjnymi metodami oraz przy użyciu odbiorników systemu nawigacji satelitarnej (GPS i inne).

geodeci

Wraz z postępem technologicznym i coraz nowszymi technikami pomiaru wzrasta znaczenie tej dyscypliny w racjonalnym kreowaniu struktur przestrzennych.

Oprócz określenia kształtu i wielkości Ziemi jako planety, do głównych zadań geodezji należy:

 1. przedstawienie rozmieszczenia obiektów (naturalnych i sztucznych) znajdujących się na powierzchni ziemi;
 2. opis rzeźby terenu;
 3. opis podziemnego uzbrojenia terenu (kanalizacja, wodociągi, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, gaz);
 4. opis bogactw mineralnych i wyrobisk górniczych;
 5. kataster nieruchomości (rejestr o gruntach i budynkach);
 6. geodezyjna realizacja projektów budowlanych oraz geodezyjny nadzór nad nimi;
 7. scalenia i wymiana gruntów;
 8. pomiar elementów środowiska naturalnego i planowanie zagospodarowania przestrzeni.

 

Pracę geodetów reguluje szereg dyrektyw, ustaw i rozporządzeń. Organem sprawującym nadzór nad całością prac geodezyjnych i kartograficznych w kraju jest Główny Geodeta Kraju, działający przy wsparciu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Uprawnienia w zakresie geodezji nadaje, odbiera lub czasowo wstrzymuje Główny Geodeta Kraju.

Na szczeblu województwa działa Wojewódzki Inspektor Geodezji i Kartografii oraz Geodeta Województwa.

 

Istnieje siedem stopni uprawnień geodezyjnych, dających prawo do samodzielnej pracy:

 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 3. geodezyjne pomiary podstawowe;
 4. geodezyjna obsługa inwestycji;
 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
 6. redakcja map;
 7. fotogrametria i teledetekcja.

 

Aktem regulującym proces ich nadawania jest ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne. W związku z deregulacją tej ustawy od 23 sierpnia 2013 roku obowiązują nowe wymagania, które muszą spełnić osoby wykonujące zawód geodety. Zmiany dotyczą trzech stopni uprawnień 3,6, 7 – deregulacja zniosła obowiązek zdawania egzaminu. Ponadto również dla pozostałych kategorii zmieniono wymagany okres praktyki zawodowej, niezbędnej do przystąpienia do egzaminu.

Czym zajmuje się geodezja?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.