Samodzielne wykonywanie funkcji w dziedzinie geodezji oraz kartografii przez osoby, które zdobyły uprawienia zawodowe, wiąże się z odpowiedzialnością za wykonywane prace czy też opracowania geodezyjne bądź kartograficzne.

W przypadku, gdy geodeta wykonuje swoje zadania z naruszeniem przepisów prawa, niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i nie dochowując należytej staranności, ponosi on wówczas odpowiedzialność dyscyplinarną.

W takich wypadkach podlega on karze dyscyplinarnej pod postacią:

  • upomnienia,
  • nagany,
  • zawieszenia możliwości wykonywania uprawnień zawodowych geodety na okres od 6 miesięcy do 1 roku,
  • odebrania uprawnień zawodowych.
perhapzz/bigstockphoto.com
perhapzz/bigstockphoto.com

Jeśli od chwili popełnienia szkodliwego czynu minęły 3 lata, nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego. Wyjątkiem jest tu sytuacja, w której szkodliwy czyn nosi znamiona przestępstwa.

Sprawami dyscyplinarnymi zajmują się wojewódzkie komisje dyscyplinarne I instancji, zaś w II instancji orzeka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, która działa przy Głównym Geodecie Kraju. Od orzeczeń Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej można odwołać się do sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego geodety – sądu pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Stronami w prowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym są obwiniony (geodeta) i rzecznik dyscyplinarny. Rzecznik dyscyplinarny jest powoływany i odwoływany z inicjatywy wojewody na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Przy wymierzaniu kary dyscyplinarnej komisja bierze pod uwagę stopień szkodliwości społecznej czynu, stopień winy (np. niedbalstwo), motywy i sposób działania, cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, okoliczności działania bądź zaniechania, właściwości oraz warunki osobiste danego geodety (np. działanie w warunkach dużego stresu, kłopoty domowe). Postępowanie dyscyplinarne może zostać wszczęte niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności danego geodety za ten sam czyn.

Odpowiedzialność dyscyplinarna geodety

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.