Operat geodezyjny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku, to dokument wchodzący w skład dokumentacji budowy, który jest niezbędny przy prowadzeniu obsługi budowy od strony geodezyjnej oraz montażu obiektu budowlanego. Ponadto operat poświadcza przebieg wszelkich prac związanych z inwestycją na jego poszczególnych etapach. W zakres operatu wchodzi tzw. tyczenie, czyli przeniesienie danego obiektu z projektu w teren i pomiary kontrolne tych części konstrukcji, które muszą być dokładnie usytuowane, aby budynek był bezpieczny i prawidłowo wykonany.

Operaty geodezyjne obejmują różnorodne treści w zależności od celów, w jakich są one składane, a także od metod, którymi zostały zdefiniowane wyniki przeprowadzonych pomiarów. Najczęściej operaty są przeznaczone do map np. budynku, sieci uzbrojenia terenu, mapy inwentaryzacyjnej, klasyfikacji gruntów, opracowania osnowy geodezyjnej, a także do podziału, rozgraniczenia, scalenia lub wymiany gruntów.

Po sfinalizowaniu określonych czynności budowlanych trzeba przygotować geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, która ma na celu zebranie wszystkich aktualnych danych w temacie przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych elementów zagospodarowania terenu czy działki. W przypadku okresowych pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń są one wykonywane, jeśli istnieje zapis w projekcie budowlanym lub na życzenie właściciela albo zarządcy zainteresowanego podmiotu. Dokumenty geodezyjno-kartograficzne przygotowane w związku z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, muszą posiadać informacje umożliwiające naniesienie zmian lub poprawek na mapie zasadniczej, w ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a także w ewidencji budynków i gruntów. Na końcowym etapie wszelkich prac geodezyjnych główny wykonawca jest zobowiązany do ich potwierdzenia poprzez złożenie wpisu w dzienniku budowy i montażu. Oprócz tego oryginał dokumentacji musi zostać przekazany do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zaś kopie map powinien otrzymać kierownik danej budowy.

Operat geodezyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *